Dane spółki

Dane spółki 2018-06-12T10:29:08+00:00

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielone decyzją nr DZ.7002.4.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku przez Burmistrza Zatora. Obszarem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. objętym niniejszym zezwoleniem jest teren całej gminy Zator. Zgodnie z ww. zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi:

  • Działalność polegającą na ujmowaniu i dostarczaniu wody – Spółka odpowiedzialna jest za zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody zdatnej do spożycia. Proces przebiega od momentu ujęcia wody surowej ze studni, poprzez jej uzdatnianie po doprowadzenie bezpośrednio do mieszkańców oraz przedsiębiorców gminy Zator. Spółka w ramach możliwości finansowych oraz zgłaszanego zapotrzebowania dokonuje rozbudowy oraz modernizacji sieci wodociągowej, dba o sieciowe zbiorniki wyrównawcze oraz studnie na ujęciach. Ponadto pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. wykonują przyłącza wodociągowe, dokonują uzgodnień dokumentacji technicznej oraz na bieżąco dbają o urządzenia do poboru oraz uzdatniania wody.,
  • Działalność polegającą na odprowadzeniu ścieków – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej. Sieci kanalizacyjne, wybudowane przez gminę Zator, oddawane są sukcesywnie w posiadanie spółce z datą protokołów odbioru prac. Gmina Zator charakteryzuje się znacznymi deniwelacjami terenu, w związku z tym na sieci zamontowano 22 przepompownie ścieków, które są nadzorowane i kontrolowane przez pracowników Spółki.

Ponadto spółka prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych.