Procedury

Procedury 2020-10-02T11:08:36+00:00

Informacje i składanie wniosków:

Dział Techniczny

 • Zamkowa 4, 32-640 Zator, tel. 33 84 12 228, 33 84 12 151

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do ZGK sp. z o.o. w Zatorze wniosek o wydanie warunków przyłączenia (dostępny w zakładce Dokumenty wod-kan).

Pisemny wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej powinien zawierać następujące informacje:

 • aktualny adres do korespondencji,
 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • sposób odbioru warunków przyłączenia,
 • charakterystykę przyłączanego obiektu,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.

 Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowania przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

ZGK sp. z o.o. w Zatorze wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej określające: techniczne warunki przyłączenia, parametry techniczne związane z budową przyłącza wodociągowego oraz informacje formalno-prawne.

Termin wydania warunków przyłączenia do sieci:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Przyłącza wodociągowe wykonywane są odpłatnie na koszt odbiorcy wody na warunkach określonych przez dostawcę wody. Włączenie nowych przyłączy do sieci zastrzega sobie dostawca wody – natomiast samo przyłącze może wykonywać także jednostka upoważniona do wykonywania tego typu robót pod nadzorem dostawcy wody. W przypadku zlecenia wykonania robót związanych z przyłączem wodociągowym innym wykonawcom niż ZGK sp. z o.o., odbiorca wody winien powiadomić pisemnie o tym fakcie z podaniem adresu wykonawcy. Do w/w pisma należy dostarczyć zatwierdzoną dokumentację techniczną na zlecone roboty wraz z podaniem terminu rozpoczęcia robót. Zamontowane przyłącze wodociągowe w otwartym wykopie należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do ZGK sp. z o.o.. Pobór wody może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego oraz podpisaniu umowy na dostawę z ZGK sp. z o.o..

Informacje i składanie wniosków:

Urząd Miejski w Zatorze

 • Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, tel. 33 84 12 215

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do Urzędu Miejskiego w Zatorze wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Przyłącza kanalizacyjne wykonywane są odpłatnie na koszt podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci. Przyłącze może wykonywać także jednostka upoważniona do wykonywania tego typu robót pod nadzorem dostawcy wody. W przypadku zlecenia wykonania robót związanych z przyłączem kanalizacyjnym innym wykonawcom niż ZGK sp. z o.o., podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci winien powiadomić pisemnie o tym fakcie z podaniem adresu wykonawcy. Do w/w pisma należy dostarczyć zatwierdzoną dokumentację techniczną na zlecone roboty wraz z podaniem terminu rozpoczęcia robót. Zamontowane przyłącze kanalizacyjne w otwartym wykopie należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do ZGK sp. z o.o.. odprowadzenie ścieków może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego oraz podpisaniu umowy na odprowadzenie ścieków z ZGK sp. z o.o..

Informacje i składanie wniosków:

Biuro Obsługi Klienta

 • Rynek 2, 32-640 Zator , tel.: 33 841 28 96

Umowy zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą.

Wymagane dokumenty  do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy (dostępny w zakładce Dokumenty wod-kan),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • upoważnienie współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) do zawarcia umowy.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy (dostępny w zakładce Dokumenty wod-kan),
 • dokument potwierdzając tytuł prawny do nieruchomości.
 • odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności gospodarczej.

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty oraz protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego oraz podpisy strony zdającej i strony odbierającej.

Informacje i składanie wniosków:

Biuro Obsługi Klienta

 • Rynek 2, 32-640 Zator , tel.: 33 841 28 96

Osoba lub firma będąca stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązana jest do powiadomienia ZGK sp. z o.o. o zmianie swoich danych, a w szczególności:

 • zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
 • zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
 • zmiany nazwiska lub nazwy,
 • zmiany zarządcy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do ZGK sp. z o.o z  wnioskiem o zmianę danych objętych umową.

Informacje i składanie wniosków:

Biuro Obsługi Klienta

 • Rynek 2, 32-640 Zator , tel.: 33 841 28 96

Rozwiązanie umowy krok po kroku:

 • Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy.
 • Weryfikacja wniosku o rozwiązanie umowy.
 • Rozwiązanie umowy.

Krok 1 – Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy

Odbiorca usług lub jego pełnomocnik (po przedłożeniu w ZGK sp. z o.o. pełnomocnictwa) występuje do ZGK sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy (dostępny w zakładce Dokumenty wod-kan).

Pisemny wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać następujące informacje:

 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • numer wodomierza,
 • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
 • aktualny adres do korespondencji,

w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:

 • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania.

Krok 2 – Weryfikacja wniosku o rozwiązanie umowy

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, na wniosek Klienta okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z ZGK sp. z o.o. w Zatorze.

Krok 3 – Rozwiązanie umowy

Jeżeli po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi
z wnioskiem o zawarcie umowy z ZGK sp. z o.o. w Zatorze, zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Reklamacja usług świadczonych przez ZGK sp. z o.o. w Zatorze może zostać przekazana:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta – ul. Rynek 2, 32-640 Zator,
 • telefonicznie pod nr telefonu: 33 84 12 896,
 • listownie na adres ZGK sp. z o.o. w Zatorze lub faxem,
 • pocztą elektroniczną (e-mail: sekretariat@zgk-zator.pl).

Szczegółowy tryb składania i załatwiania reklamacji określony jest w Regulaminie.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2017r., poz. 328, 1566, 2180):

Art. 27e. 1. W sprawach spornych dotyczących:
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci
– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.
2. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2) przywrócenia dostawy wody;
3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4) przyłączenia do sieci.
3. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.
Art. 27f. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.3) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.
3. Do postanowień, o których mowa w art. 27e ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.