ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZATORZE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą polegały na obsłudze technicznej
w obszarze dotyczącym produkcji wody oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Szczegółowy zakres wymagań, czynności, obowiązków i odpowiedzialności:

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane w zakresie inżynierii sanitarnej,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy – prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
 • znajomość zagadnień dotyczących systemów wod-kan oraz produkcji wody i oczyszczania ścieków,
 • uczestniczenie w prowadzonych pracach remontowych i modernizacyjnych z zakresu istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • współpraca z Dyrektorem Technicznym w sprawie usprawniania eksploatacji urządzeń  i obiektów technicznych,
 • uczestniczenie w wydawaniu technicznych warunków podłączenia do projektowania sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • uczestniczenie w uzgadnianiu projektów budowlanych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • sporządzanie kosztorysów wszelkich robót budowlanych, instalacji wodnej i kanalizacji wraz z remontami.
 • uczestniczenie w opracowaniu i przetwarzaniu danych dla celów analitycznych zakładu oraz dla potrzeb sprawozdawczości, w szczególności GUS, Ochrony Środowiska, Wód Polskich.
 • znajomość MS Office, AutoCAD, Norma PRO,
 • prowadzenie spraw bieżących, obsługa poczty elektronicznej zakładu oraz strony internetowej,
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji
  w firmie, archiwizacja i segregacja dokumentacji.
 • kandydat powinien posiadać: zmysł techniczny, umiejętność pracy w zespole, wysoką motywację do pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z systemami GIS,
 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

Dokumenty należy składać mailowo na adres techniczny@zgk-zator.pl

 

Wymagane dokumenty:

1)Informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe

2) Życiorys (CV)

3) List motywacyjny

4)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze.

5)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

6)   w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. przez okres 1 roku.

7) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 7) mogą być zawarte w następujący sposób:

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w aplikacji  w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres      1 roku.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w  załączonych dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

’  Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze, w procesie rekrutacyjnym.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

 

 

 

……………………………………………………….

czytelny podpis kandydata do pracy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze(32-640) przy ulicy Zamkowej 4 (dalej ZGK Zator) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu ZGK Zator.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zgk-zator.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

Inspektor ds. technicznych