KROK 1 – WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Podstawowym i niezbędnym elementem jest uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. W przypadku sieci wodociągowej wniosek należy skierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., natomiast do sieci kanalizacyjnej do Urzędu Miejskiego w Zatorze. Aktualne wzory formularzy dostępne są na stronach internetowych. Poniżej ustawione są bezpośrednie przekierowania:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

W celu sprawnego rozpatrzenia wniosku niezbędne jest uzupełnienie wszystkich jego pól, a zwłaszcza parametrów ilościowych. W przypadku braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnień w terminie określonym w piśmie. Pomocny w określeniu dobowego zapotrzebowania na wodę może okazać się projekt obiektu wraz z wielkością obliczeniowego zapotrzebowania (np. dla budynku jednorodzinnego zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe w ilości Qśr d= 0,4 m3/d, Qmax h= 0,02 m3/h). Gdy wnioskodawca nie dysponuje takimi danymi, może określić potrzebną ilość wody z pomocą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70).

Informacje i składanie wniosków o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej:

Dział Techniczny

  • Zamkowa 4, 32-640 Zator, tel. 33 84 12 228, 33 84 12 151

Pisemny wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej powinien zawierać następujące informacje:

  • aktualny adres do korespondencji,
  • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  • sposób odbioru warunków przyłączenia,
  • charakterystykę przyłączanego obiektu, w tym określenie zapotrzebowania na wodę,
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.

 Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowania przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

ZGK sp. z o.o. w Zatorze wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej określające: techniczne warunki przyłączenia, parametry techniczne związane z budową przyłącza wodociągowego oraz informacje formalno-prawne.

Informacje i składanie wniosków o warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Urząd Miejski w Zatorze

  • Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, tel. 33 84 12 215

Termin wydania warunków przyłączenia do sieci:

  • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
  • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

KROK 2 – UZGODNIENIE

Wpięcie do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej należy dokonać zgodnie ze wskazanym w warunkach miejscem i sposobem przyłączenia. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK sp. z o.o. informuje, że należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy, bądź uzgodnić bezpośrednio możliwe kolizje z zarządcami tych sieci.

KROK 3 – ZGŁOSZENIE

Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu lub pozwolenia na budowę. W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac należy dostarczyć do ZGK sp. z o.o. co najmniej plan sytuacyjny z trasą przyłącza (bądź jeżeli Państwo posiadacie projekt przyłączy wod-kan) oraz wypełnić druk zgłoszenia wykonania przyłącza i zlecenia.

KROK 4 – WYCENA KOSZTÓW I WYKONANIE

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Wycena przyłącza wykonywana jest indywidualnie z uwzględnieniem warunków lokalnych, jak m.in.: długości przyłącza, uzbrojenie terenu, warunki gruntowe, planowane rozwiązania techniczne. Przyłącza wodociągowe rozliczane są na podstawie faktycznie wykorzystanych materiałów oraz roboczogodzin sprzętu i pracowników. Przyłącza kanalizacyjne wykonywane są w oparciu o wcześniej przygotowany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dostarczonego planu sytuacyjnego bądź projektu.  Geodezyjne wytyczenie trasy przyłącza oraz ich późniejsza inwentaryzacja leży po stronie inwestora.

Włączenie nowych przyłączy do sieci zastrzega sobie dostawca wody – natomiast samo przyłącze może wykonywać także jednostka upoważniona do wykonywania tego typu robót pod nadzorem dostawcy wody. W przypadku zlecenia wykonania robót związanych z przyłączem wodociągowym innym wykonawcom niż ZGK sp. z o.o., odbiorca wody winien powiadomić pisemnie o tym fakcie z podaniem adresu wykonawcy. Do w/w pisma należy dostarczyć zatwierdzoną dokumentację techniczną na zlecone roboty wraz z podaniem terminu rozpoczęcia robót. Zamontowane przyłącze wodociągowe w otwartym wykopie należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do ZGK sp. z o.o.. Pobór wody może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego oraz podpisaniu umowy na dostawę z ZGK sp. z o.o..

KROK 5 – INWENTARYZACJA, ODBIÓR, PODPISANIE UMOWY

Gotowe przyłącza w otwartym wykopie należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem. Po wpięciu do sieci, odbiorze i założeniu wodomierza należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy (dostępny na stronie internetowej https://zgk-zator.pl/strefa-klienta/dokumenty-wod-kan/ ), która zostanie niezwłocznie przygotowana do podpisu. W celu uzyskania protokołów odbioru, niezbędnych do przedłożenia w organach nadzoru budowlanego, należy złożyć w ZGK sp. z o.o. mapę inwentaryzacyjną powykonawczą z naniesioną trasą przyłączy.