Procedury

Procedury 2021-11-19T14:04:20+00:00

JAK PODŁĄCZYĆ WODĘ I KANALIZACJĘ DO BUDYNKU?

Podstawowym i niezbędnym elementem jest uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. W przypadku sieci wodociągowej wniosek należy skierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., natomiast do sieci kanalizacyjnej do Urzędu Miejskiego w Zatorze. Aktualne wzory formularzy dostępne są na stronach internetowych. Poniżej ustawione są bezpośrednie przekierowania:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

W celu sprawnego rozpatrzenia wniosku niezbędne jest uzupełnienie wszystkich jego pól, a zwłaszcza parametrów ilościowych. W przypadku braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnień w terminie określonym w piśmie. Pomocny w określeniu dobowego zapotrzebowania na wodę może okazać się projekt obiektu wraz z wielkością obliczeniowego zapotrzebowania (np. dla budynku jednorodzinnego zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe w ilości Qśr d= 0,4 m3/d, Qmax h= 0,02 m3/h). Gdy wnioskodawca nie dysponuje takimi danymi, może określić potrzebną ilość wody z pomocą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70).

Informacje i składanie wniosków o przyłącz wodociagowy:

Dział Techniczny

 • Zamkowa 4, 32-640 Zator, tel. 33 84 12 228, 33 84 12 151

Pisemny wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej powinien zawierać następujące informacje:

 • aktualny adres do korespondencji,
 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • sposób odbioru warunków przyłączenia,
 • charakterystykę przyłączanego obiektu, w tym określenie zapotrzebowania na wodę,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.

 Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowania przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

ZGK sp. z o.o. w Zatorze wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej określające: techniczne warunki przyłączenia, parametry techniczne związane z budową przyłącza wodociągowego oraz informacje formalno-prawne.

Informacje i składanie wniosków o warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Urząd Miejski w Zatorze

 • Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, tel. 33 84 12 215

Termin wydania warunków przyłączenia do sieci:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Wpięcie do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej należy dokonać zgodnie ze wskazanym w warunkach miejscem i sposobem przyłączenia. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK sp. z o.o. informuje, że należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy, bądź uzgodnić bezpośrednio możliwe kolizje z zarządcami tych sieci.

Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu lub pozwolenia na budowę. W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac należy dostarczyć do ZGK sp. z o.o. co najmniej plan sytuacyjny z trasą przyłącza (bądź jeżeli Państwo posiadacie projekt przyłączy wod-kan) oraz wypełnić druk zgłoszenia wykonania przyłącza i zlecenia.

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Wycena przyłącza wykonywana jest indywidualnie z uwzględnieniem warunków lokalnych, jak m.in.: długości przyłącza, uzbrojenie terenu, warunki gruntowe, planowane rozwiązania techniczne. Przyłącza wodociągowe rozliczane są na podstawie faktycznie wykorzystanych materiałów oraz roboczogodzin sprzętu i pracowników. Przyłącza kanalizacyjne wykonywane są w oparciu o wcześniej przygotowany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dostarczonego planu sytuacyjnego bądź projektu.  Geodezyjne wytyczenie trasy przyłącza oraz ich późniejsza inwentaryzacja leży po stronie inwestora.

Włączenie nowych przyłączy do sieci zastrzega sobie dostawca wody – natomiast samo przyłącze może wykonywać także jednostka upoważniona do wykonywania tego typu robót pod nadzorem dostawcy wody. W przypadku zlecenia wykonania robót związanych z przyłączem wodociągowym innym wykonawcom niż ZGK sp. z o.o., odbiorca wody winien powiadomić pisemnie o tym fakcie z podaniem adresu wykonawcy. Do w/w pisma należy dostarczyć zatwierdzoną dokumentację techniczną na zlecone roboty wraz z podaniem terminu rozpoczęcia robót. Zamontowane przyłącze wodociągowe w otwartym wykopie należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do ZGK sp. z o.o.. Pobór wody może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego oraz podpisaniu umowy na dostawę z ZGK sp. z o.o..

Gotowe przyłącza w otwartym wykopie należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem. Po wpięciu do sieci, odbiorze i założeniu wodomierza należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy (dostępny na stronie internetowej https://zgk-zator.pl/strefa-klienta/dokumenty-wod-kan/ ), która zostanie niezwłocznie przygotowana do podpisu. W celu uzyskania protokołów odbioru, niezbędnych do przedłożenia w organach nadzoru budowlanego, należy złożyć w ZGK sp. z o.o. mapę inwentaryzacyjną powykonawczą z naniesioną trasą przyłączy.

POZOSTAŁE PROCEDURY

Informacje i składanie wniosków:

Biuro Obsługi Klienta

 • Rynek 2, 32-640 Zator , tel.: 33 841 28 96

Umowy zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą.

Wymagane dokumenty  do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy (dostępny w zakładce Dokumenty wod-kan),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • upoważnienie współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) do zawarcia umowy.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy (dostępny w zakładce Dokumenty wod-kan),
 • dokument potwierdzając tytuł prawny do nieruchomości.
 • odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności gospodarczej.

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty oraz protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego oraz podpisy strony zdającej i strony odbierającej.

Informacje i składanie wniosków:

Biuro Obsługi Klienta

 • Rynek 2, 32-640 Zator , tel.: 33 841 28 96

Osoba lub firma będąca stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązana jest do powiadomienia ZGK sp. z o.o. o zmianie swoich danych, a w szczególności:

 • zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
 • zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
 • zmiany nazwiska lub nazwy,
 • zmiany zarządcy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do ZGK sp. z o.o z  wnioskiem o zmianę danych objętych umową.

Informacje i składanie wniosków:

Biuro Obsługi Klienta

 • Rynek 2, 32-640 Zator , tel.: 33 841 28 96

Rozwiązanie umowy krok po kroku:

 • Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy.
 • Weryfikacja wniosku o rozwiązanie umowy.
 • Rozwiązanie umowy.

Krok 1 – Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy

Odbiorca usług lub jego pełnomocnik (po przedłożeniu w ZGK sp. z o.o. pełnomocnictwa) występuje do ZGK sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy (dostępny w zakładce Dokumenty wod-kan).

Pisemny wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać następujące informacje:

 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • numer wodomierza,
 • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
 • aktualny adres do korespondencji,

w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:

 • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania.

Krok 2 – Weryfikacja wniosku o rozwiązanie umowy

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, na wniosek Klienta okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z ZGK sp. z o.o. w Zatorze.

Krok 3 – Rozwiązanie umowy

Jeżeli po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi
z wnioskiem o zawarcie umowy z ZGK sp. z o.o. w Zatorze, zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Reklamacja usług świadczonych przez ZGK sp. z o.o. w Zatorze może zostać przekazana:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta – ul. Rynek 2, 32-640 Zator,
 • telefonicznie pod nr telefonu: 33 84 12 896,
 • listownie na adres ZGK sp. z o.o. w Zatorze lub faxem,
 • pocztą elektroniczną (e-mail: sekretariat@zgk-zator.pl).

Szczegółowy tryb składania i załatwiania reklamacji określony jest w Regulaminie.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2017r., poz. 328, 1566, 2180):

Art. 27e. 1. W sprawach spornych dotyczących:
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci
– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.
2. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2) przywrócenia dostawy wody;
3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4) przyłączenia do sieci.
3. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.
Art. 27f. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.3) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.
3. Do postanowień, o których mowa w art. 27e ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.