OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Spółce ZGK Sp. z o.o. w Zatorze.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. z siedzibą w Zatorze  przy ul. Zamkowej 4.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f).

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zatorze przetwarzają dane osobowe, dla których jest on Administratorem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w warunkach przetwarzania danych osobowych a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

W Spółce ZGK Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art.15)
 2. do sprostowania danych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

Urszula Rogalewska-Inspektor Ochrony Danych

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 4
32-640 Zator
e-mail: iod@zgk-zator.pl

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej iod@zgk-zator.pl

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Klauzula Informacyjna

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze(32-640) przy ulicy Zamkowej 4.

Z Administratorem można się kontaktować:

a) listownie: na adres wskazany powyżej

b) mailowo: sekretariat@zgk-zator.pl

c) telefonicznie: 33 844 04 71

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- funkcję tą pełni Pani Urszula Rogalewska, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail iod@zgk-zator.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie  6 ust. 1 lit. a)  RODO w  związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na  stronie podmiotowej w zakładce STREFA KLIENTA/RODO/WNIOSKI DOTYCZĄCE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@zgk-zator.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Wnioski:

1. Dostęp do danych

2. Sprostowanie danych

3. Usunięcie danych

4. Ograniczenie przetwarzania

5. Przeniesienie danych

6. Sprzeciw

7. Cofnięcie zgody

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze , jako Administrator danych informuje, iż w sytuacji braku danych dotyczących klienta i kwoty zobowiązania Kasa musi zweryfikować klienta lub kwotę zobowiązania poprzez weryfikację danych osobowych takich jak PESEL lub numer ID klienta.

W tym przypadku konieczne jest okazanie przez klienta dokumentu tożsamości w celu weryfikacji przez pracownika  Kasy  tożsamości klienta.

W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości informacja nie zostanie udzielona.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia  27  kwietnia 2016r. zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych-dalej RODO.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. możecie Państwo kierować zapytania do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@zgk-zator.pl.

Upoważnienie

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie ZGK Sp. z o.o. w zakładce „Strefa Klienta”-”RODO”.