ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZATORZE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą polegały na obsłudze księgowej,  prowadzonej w spółce komunalnej, działającej zwłaszcza w obszarze dotyczącym produkcji wody oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Zakres wymagań, czynności, obowiązków i odpowiedzialności, m.in.:

 • Prowadzenie księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami dot. PIT, CIT i VAT, przepisami o statystyce publicznej oraz innymi przepisami nakładającymi obowiązek składania sprawozdań zewnętrznych;
 • Analiza i uzgadnianie kont rozrachunkowych, wynikowych i bilansowych;
 • Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w oparciu o księgi handlowe;
 • Udział w zapewnieniu właściwego obiegu, kompletowania, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych;
 • Przygotowywanie danych do deklaracji podatkowych PIT, VAT, sprawozdań;
 • Sporządzanie bilansów, rozliczeń podatkowych i niezbędnych zestawień finansowych (CIT i VAT) oraz raportów do GUS i banków;
 • Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu, wyciągów bankowych, raportów kasowych i poleceń księgowania;
 • Uzgadnianie kont księgi głównej oraz weryfikacja operacji na koniec miesiąca;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Fakturowanie dokumentów sprzedaży;
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
 • Monitorowanie płatności oraz sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi (banki, urzędy skarbowe, instytucje zarządzające środkami zewnętrznymi itp.);
 • Udział w przygotowaniu danych do wniosków o dofinansowanie oraz prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;
 • Przygotowywanie analiz i raportów finansowych na potrzeby organów spółki;
 • Monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego.

 

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, rachunkowość, finanse);
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w księgowości;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, szczególnie arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • umiejętności sporządzania analiz i raportów;
 • samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej oraz ustalania priorytetów wykonywanych zadań;
 • dodatkowym atutem będzie: znajomość programu Symfonia FK oraz posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dokumenty należy składać mailowo na adres techniczny@zgk-zator.pl

 Wymagane dokumenty:

 • Informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe
 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny

4)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze.

5)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

6)   w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. przez okres 1 roku.

7) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 7) mogą być zawarte w następujący sposób:

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w aplikacji  w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres      1 roku.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w  załączonych dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

’  Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze, w procesie rekrutacyjnym.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

 

……………………………………………………….

czytelny podpis kandydata do pracy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze(32-640) przy ulicy Zamkowej 4 (dalej ZGK Zator) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu ZGK Zator.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zgk-zator.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.