ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZATORZE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

INSTALATOR SIECI WODNEJ ZEWNĘTRZNEJ

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą polegały na prowadzeniu prac w obszarze infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zator.

 

Zakres wymagań, czynności, obowiązków i odpowiedzialności, m.in.:

 • Obsługa maszyn i urządzeń, m.in. zgrzewarka elektrooporowa, urządzenie do badania wydajności hydrantów, wykrywacz metali i in.;
 • Lokalizacja uszkodzeń sieci wodociągowej;
 • Wykonywanie wykopów ziemnych i zasypywanie;
 • Usuwanie awarii na rurociągach;
 • Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z niezbędną armaturą;
 • Montaż, wymiana, demontaż infrastruktury wodociągowej- pompy, lampa UV, wodomierze, zasuwy, zawory, hydranty;
 • Prace przygotowawczo-porządkowe oraz inne zlecone;
 • Prawo jazdy kat. B+E;
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do obsługi koparko-ładowarki oraz SEP dla grupy I i II.

Dokumenty należy składać mailowo na adres techniczny@zgk-zator.pl

 

Wymagane dokumenty:

1) Informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. min. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

2) Życiorys (CV).

3) List motywacyjny.

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze przekraczających zakres danych wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

6) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. przez okres 1 roku.

7) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 7) mogą być zawarte w następujący sposób:

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.  w Zatorze zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w aplikacji  w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres      1 roku.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze zawartych w  załączonych dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

’  Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zatorze, w procesie rekrutacyjnym.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

……………………………………………………….

czytelny podpis kandydata do pracy

 

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze(32-640) przy ulicy Zamkowej 4 (dalej ZGK Zator).

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze(32-640) przy ulicy Zamkowej 4 (dalej ZGK Zator, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu ZGK Zator.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zgk-zator.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [[1]] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [[2]].
 4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [[3]] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 5. Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [[4]], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie [[5]], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ZGK Zator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  1 rok.

 1. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych.
 2. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

[[1]] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;

[[2]] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[[3]] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[[4]] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[[5]] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.