Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

 

 Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą polegały na obsłudze technicznej
w obszarze dotyczącym produkcji wody oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Szczegółowy zakres wymagań, czynności, obowiązków i odpowiedzialności:

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane w zakresie inżynierii sanitarnej,
 • doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok pracy (najlepiej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej lub pokrewnej),
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy – prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
 • znajomość zagadnień dotyczących systemów wod-kan oraz produkcji wody
  i oczyszczania ścieków,
 • uczestniczenie w prowadzonych pracach remontowych i modernizacyjnych z zakresu istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • współpraca z Dyrektorem Technicznym w sprawie usprawniania eksploatacji urządzeń
  i obiektów technicznych,
 • uczestniczenie w wydawaniu technicznych warunków podłączenia do projektowania sieci
  i przyłączy wod.-kan.,
 • uczestniczenie w uzgadnianiu projektów budowlanych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • sporządzanie kosztorysów wszelkich robót budowlanych, instalacji wodnej i kanalizacji wraz z remontami.
 • uczestniczenie w opracowaniu i przetwarzaniu danych dla celów analitycznych zakładu oraz dla potrzeb sprawozdawczości, w szczególności GUS, Ochrony Środowiska, Wód Polskich.
 • znajomość MS Office, AutoCAD, Norma PRO, SCADA,
 • prowadzenie spraw bieżących, obsługa poczty elektronicznej zakładu oraz strony internetowej,
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji
  w firmie, archiwizacja i segregacja dokumentacji.
 • kandydat powinien posiadać: zmysł techniczny, umiejętność pracy w zespole, wysoką motywację do pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z systemami GIS,
 • uprawnienia budowlane.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny.

 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o pracę dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty należy składać mailowo na adres techniczny@zgk-zator.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia naboru jedynie wybranego kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach naboru jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.