W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi terminu przyłączania budynków do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Grodzisku, uprzejmie informujemy, że do kanalizacji sanitarnej w Grodzisku, będzie można podłączyć budynki dopiero po uzyskaniu przez Gminę decyzji zezwalającej na użytkowanie tej kanalizacji.

Po uzyskaniu tej/tych decyzji, mieszkańcy będą poinformowani poprzez stronę internetową www.zator.pl oraz ogłoszenia na tablicach informacyjnych w Grodzisku o możliwości przyłączania się do kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie przyłącza do kanalizacji sanitarnej mieszkańcy realizują na własny koszt. Po wykonaniu przyłącza, należy wykonać inwentaryzację powykonawcza (mapa powykonawcza).

Przed zasypaniem wykopu na wykonanym przyłączu kanalizacyjnym należy zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w celu dokonania odbioru i spisaniem umowy na odbiór ścieków.

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez podpisanej umowy jest nielegalne i podlega karze.

Do kanalizacji sanitarnej zabronione jest odprowadzanie wód deszczowych i podłączanie kanałów drenarskich.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko, gm. Zator” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

źródło: https://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Podlaczanie-budynkow-do-wybudowanej-kanalizacji-sanitarnej-w-Grodzisku/idn:5410.html