Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Trzebieńczyc od 06.03.2023 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza, bądź o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu wymiany pod numerem telefonu 33 84 12 228 lub 33 84 12 151.