ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze zaprasza do składania ofert na zakup:

 

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA MINIMALNA (brutto)

SZCZEGÓŁOWA OFERTA*

1

KOSIARKA BIJAKOWA KELLFRI 35-VKM 175

5.400,00 zł

KOSIARKA KELLFRI oferta sprzedaży

*szczegółowa oferta, wraz z dokładnym opisem oraz dokumentacją fotograficzną, dostępna w załącznikach pod linkiem.

 

Oferty należy przedłożyć na załączonym druku „Formularza ofertowego” (załącznik FO) do dnia 26.06.2024 r., do godziny 14.00, w siedzibie spółki ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator., za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w zamkniętych i opisanych kopertach z dopiskiem „Oferta kosiarka bijakowa. Nie otwierać do 26.06.2024 r. godz. 14.30”.

 

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze. Oferty, które wpłyną do ZGK sp. z o.o. po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie nastąpi 26.06.2024 r. o godz. 14:30. Wybór oferty nastąpi w oparciu o jedyne kryterium – cena – 100%. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najwyższą ceną, spełniającą wymagania Sprzedającego. W przypadku, gdy wpłyną dwie (lub więcej) równie korzystne oferty, oferenci zostaną poproszeni o złożenie w terminie dwóch dni roboczych od powiadomienia ofert dodatkowych – następnie zostanie wybrana korzystniejsza oferta.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie wybranemu oferentowi. W przypadku dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr.: 33 84 12 228 lub mail na adres: techniczny@zgk-zator.pl.

 

Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.