W dniu 26 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR dla projektu pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Zatorze”. Wartość projektu: 4.374.808,57 zł, z czego całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 3 576 232,40 zł.  Dofinansowanie projektu przewidziane jest na poziomie 85 procent.

W ramach projektu zaplanowano m.in. przebudowę budynku zaplecza technicznego, budowę hali SUW, montaż nowego ciągu technologicznego, budowę zbiornika wody surowej, dostosowanie istniejącego zbiornika wody czystej, przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia działki, montaż monitoringu wizyjnego oraz automatyki do procesów uzdatniania. Zakończenie projektu planowane jest na IV  kwartał  2019 roku.