W dniu 31.12.2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze zakończył realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Zatorze”. Wartość projektu: 5 731 841,39 zł.

Przedmiotem projektu było wdrożenie ulepszonej technologii, do czego niezbędne było przeprowadzenie modernizacji całej istniejącej infrastruktury SUW w Zatorze. Projekt miał na celu zwiększenie wydajności SUW.

Zakres rzeczowy:

 1. Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku technicznego, wraz z instalacjami wewnętrznymi i dostosowaniem budynku do osób niepełnosprawnych.
 2. Budowa hali SUW wraz z nową technologią oraz agregatem prądotwórczym.
 3. Budowa wiaty stalowej.
 4. Budowa zbiornika wody o poj. 100 m3 przy nowej hali SUW.
 5. Budowa zbiornika na wody opadowe.
 6. Dostosowanie istniejącego zbiornika wody czystej o poj. 300 m3.
 7. Przebudowa istniejących dróg, placów, chodników i miejsc postojowych.
 8. Przebudowa ogrodzenia działki.
 9. Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
 10. Rozbudowa instalacji elektrycznych i oświetleniowych.
 11. Zakup niezbędnego wyposażenia.