Zator, dnia 04.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

 

dotyczy: zapytania ofertowego nr ZGK/ZS/I/2018 na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa

(oferta nr 2)

 

Uzasadnienie wyboru:

Powyższą ofertę wybrano, gdyż zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny oraz okresu gwarancji, łącznie otrzymując 100,0 punktów.

 

Ocena złożonych ofert:

Informacja o wyborze wykonawcy