Zator, dnia 19.09.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

dotyczy: zapytania ofertowego nr ZGK/ZS/I/2019 na dostawę wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze

 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

DLA ZADANIA 1 – MEBLE BIUROWE

DLA ZADANIA 3 – WYPOSAŻENIE WARSZTATU

DLA ZADANIA 4 – WYPOSAŻENIE SOCJALNE

 

KFM Krakowska Fabryka Mebli ul. Skotnicka 177 , 30-394 Kraków

(oferta nr 1)

 

Uzasadnienie wyboru:

Powyższą ofertę wybrano, gdyż zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny oraz terminu realizacji, łącznie otrzymując 100,0 punktów.

 

Ocena złożonych ofert:

ZADANIE 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punkty
w kryterium ceny
Termin realizacji
(w dniach)
Punkty
w kryterium terminu realizacji
Łączna suma punktów
1 Krakowska Fabryka Mebli

ul. Skotnicka 177, 30-394 Kraków

44.599,80 zł 90,0 pkt 14 dni 10,0 pkt 100,0 pkt
3 Firma ALNAG Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a,
30-206 Kraków

53.136,00 zł 75,5 pkt 14 dni 10,0 pkt 85,5 pkt

ZADANIE 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punkty
w kryterium ceny
Termin realizacji
(w dniach)
Punkty
w kryterium terminu realizacji
Łączna suma punktów
1 Krakowska Fabryka Mebli

ul. Skotnicka 177, 30-394 Kraków

7.503,00 zł 90,0 pkt 14 dni 10,0 pkt 100,0 pkt

ZADANIE 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punkty
w kryterium ceny
Termin realizacji
(w dniach)
Punkty
w kryterium terminu realizacji
Łączna suma punktów
1 Krakowska Fabryka Mebli

ul. Skotnicka 177, 30-394 Kraków

20.588,97 zł 90,0 pkt 14 dni 10,0 pkt 100,0 pkt
3 Firma ALNAG Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a,
30-206 Kraków

24.378,60 zł 76,0 pkt 14 dni 10,0 pkt 86,0 pkt

DLA ZADANIA  2 – SPRZĘT BIUROWY

  

SiL COMP S.C. ul. Legionów 7, 34-120 Andrychów

(oferta nr 4)

 

ZADANIE 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punkty
w kryterium ceny
Termin realizacji
(w dniach)
Punkty
w kryterium terminu realizacji
Łączna suma punktów
1 Sil Comp S.C.

ul. Legionów 7, 34-120 Andrychów

35.362,50 zł 90,0 pkt 14 dni 10,0 pkt 100,0 pkt

  W przedmiotowym postępowaniu została odrzucona jedna oferta, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Informacja o wyborze ofert