Zator, dnia 26.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy zapytania ofertowego nr ZGK/ZS/2/2018 na wykonanie zadania pod nazwą: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych inwestycją pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze” 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim

(oferta nr 1)

 

Uzasadnienie wyboru:

Powyższą ofertę wybrano, gdyż zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny, łącznie otrzymując 100,0 punktów.

 

Ocena złożonych ofert:

Informacja o wyborze wykonawcy 26.10.2018