Zator, dn. 03.09.2019 r.

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu nr ZGK/ZS/1/2019 dotyczącym realizacji projektu pn.

 „Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze”

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3 września 2019 r. o godzinie 12:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 32-640 Zator.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego – pkt.IX Forma i zawartość oferty, ust.3: „Dostawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, którą zamieści Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, przekażą Zamawiającemu oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.” 

Poniżej zbiorcze zestawienie ofert (Informacja z otwarcia ofert 03.09.2019 r.):