Zator, dn. 25.09.2018 r.

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu nr ZGK/ZS/1/2018 dotyczącym realizacji projektu pn.

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zatorze

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 września 2018 r. o godzinie 12:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 32-640 Zator.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego – pkt.IX Forma i zawartość oferty, ust.3: „Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, którą zamieści Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, przekażą Zamawiającemu oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.” 

Poniżej wykaz wykonawców wraz z kryteriami: cena i okres gwarancji (Informacja z otwarcia ofert):