ZGK/ZS/1/2019                                                                                                           Zator, dnia 14.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

 „Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze”

 

Zamówienie prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych na podstawie art.5, ust.1, pkt.5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania  5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – SPR.

 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Zatorze,

32-640 Zator, ul. Zamkowa 4;

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze.

Zakres dostaw realizowanych w ramach postępowania obejmuje dostawy:

  • mebli biurowych – w tym fotele biurowe obrotowe, krzesła biurowe konferencyjne, szafy i regały biurowe, stoły szkoleniowe, biurka z kontenerami;
  • sprzętu biurowego – w tym zestawy komputerowe z monitorami, drukarki, ploter, rzutnik/projektor;
  • wyposażenia warsztatu – w tym meble warsztatowe – stół warsztatowy, szafa narzędziowa, wózek warsztatowy;
  • wyposażenia socjalnego – w tym szafki szatniowe, szafka na środki czystości, stoły, krzesła, lodówki, kuchenki.

2. Miejsce realizacji zamówienia : Stacja Uzdatniania Wody w Zatorze, ul. Zamkowa 4,

3.Termin realizacji zamówienia : nie dłużej niż do 15.10.2019 roku,

4. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 03.09. 2019 r. do godz. 12:00 biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. RYNEK 2, 32-640 Zator

5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 03.09.2019 roku godz. 12.00, miejsce: j.w.

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z uwzględnieniem podziału na zadania:

ZADANIE 1 – MEBLE BIUROWE

ZADANIE 2 – SPRZĘT BIUROWY

ZADANIE 3 – WYPOSAŻENIE WARSZTATU

ZADANIE 4 – WYPOSAŻENIE SOCJALNE

7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (dotyczy wszystkich zadań):

cena – 90%.

termin realizacji -10%

9. Wadium : wadium nie jest wymagane.

10. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgk-zator.pl oraz w bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

11. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w zapytaniu ofertowym.

12. Okres związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

13. Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ZGK.ZS.1.2019

Zal_nr_5_opis przedmiotu zamówienia

zal_nr_4_wykaz_dostaw

zal_nr_3_osw_o_braku_powiazan

zal_nr_2_osw_o_spelnieniu_warunkow

zal_nr_1_formularz_ofertowy

Zal_1B_wzór umowy _zad.4

Zal_1B_wzór umowy _zad.3

Zal_1B_wzór umowy _zad.2

Zal_1B_wzór umowy _zad.1

zal.1A_formularz cenowy_ZAD.4

zal.1A_formularz cenowy_ZAD.3

zal.1A_formularz cenowy_ZAD.2

zal.1A_formularz cenowy_ZAD.1

Ogłoszenie ZGK.ZS.1.2019

 

Aktualizacja 27.08.2019 r. (Pytania i odpowiedzi)

Pytania i odpowiedzi 27.08.2019

Aktualizacja 30.08.2019 r. (Pytania i odpowiedzi)

Pytania i odpowiedzi 30.08.2019

 

03.09.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert 03.09.2019 r.

19.09.2019 r. – Informacja o wyborze ofert