ZGK/ZS/2/2018                                                                                                                Zator, dnia 08.10.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania  o udzielenie zamówienia na

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych inwestycją pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

Zamówienie prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkrencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych na podstawie art.5, ust.1, pkt.5 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania  5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – SPR.

 

 1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Zatorze
32-640 Zator, ul. Zamkowa 4;

Zaprasza do składania ofert na  pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych inwestycją pn.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskigo podczas realizacji robót budowlanych objętych inwestycją pn.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze”.

 

Zakres robót realizowanych w ramach inwestycji obejmuje m.in.: budowę hali uzdatniania wody, dostawę i montaż urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, dostawę i montaż podziemnego zbiornika wody, budowę wiaty stalowej, remont istniejącego zbiornika wody czystej, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu w istniejącym budynku zaplecza technicznego wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych, przebudowę dróg placów, chodników na terenie SUW, budowę sieci uzbrojenia terenu w tym: wodociągowej, kanalizacyjnej, rozbudowę instalacji elektrycznych SUW, w tym oświetlenia terenu.

 

Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Jako branże wiodące przewiduje się specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlaną,
 • instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: teren Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze, ul. Zamkowa 4.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019 roku.
 3. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 25.10.2018 r. do godz. 12:00.
  biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy  ul. RYNEK 2, 32-640 Zator.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 25.10.2018 r., godz. 12.00, miejsce: j.w.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 100%.
 7. Wadium: wadium nie jest wymagane.
 8. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami udostępniono w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgk-zator.pl.
 9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w zapytaniu ofertowym.
 10. Okres związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.
 11. Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Zapytanie-ofertowe-ZGK-ZS-2-2018

zal_nr_1_formularz_ofertowy

zal_nr_2_osw_o_spelnieniu_warunkow

zal_nr_3_osw_o_braku_powiazan

zal_nr_4_wykaz_usług

zal_nr_5_wykaz_osób

ZAL.1A_Opis_przedmiotu_zamowienia

Zal_nr_1B_Wzor umowy

 

25.10.2018 – Informacja z otwarcia ofert 25.10.2018 r.

26.10.2018 – Informacja o wyborze wykonawcy 26.10.2018