ZGK/ZS/1/2018                                                                                                                             Zator, dnia 27.08. 2018 r.

OGŁOSZENIE

  o wszczęciu postępowania  o udzielenie zamówienia

na  realizację projektu pn.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Zatorze

Zamówienie prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkrencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych na podstawie art.5, ust.1, pkt.5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania  5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – SPR.

  1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Zatorze
32-640 Zator, ul. Zamkowa 4;

Zaprasza do składania ofert na realizację zdania pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze” obejmuje m.in.: budowę hali uzdatniania wody, dostawę i montaż urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, dostawę i montaż podziemnego zbiornika wody, budowę wiaty stalowej, remont istniejącego zbiornika wody czystej, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu w istniejącym budynku zaplecza technicznego wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych, przebudowę dróg placów, chodników na terenie SUW, budowę sieci uzbrojenia terenu w tym: wodociągowej, kanalizacyjnej, rozbudowę instalacji elektrycznych SUW, w tym oświetlenia terenu, właściwe skonfigurowanie i uruchomienie całej stacji uzdatniania wody, przeprowadzenie odpowiednich prób i testów dot. jakości uzdatnianej wody, oraz ciągłe nadzorowanie pracy kompletnego ciągu technologicznego w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia jego realizacji, zakończone protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
  2. Miejsce realizacji zamówienia : teren Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze, ul. Zamkowa 4,
  3. Termin realizacji zamówienia : do 30.09.2019 roku
  4. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 17.09.2018 r. do godz. 12:00
    biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. RYNEK 2, 32-640 Zator
Przedłużony termin składania ofert: 25.09.2018r., godz. 12:00
5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 17.09.2018 roku godz. 12.00, miejsce: j.w.
Przedłużony termin otwarcia ofert: 25.09.2018r., godz. 12:00
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 80%,  okres gwarancji – 20%.
8. Wadium : Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
9. Zapytanie ofertowe udostępniono w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: zgk-zator.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w zapytaniu ofertowym.
11. Okres związania ofertą: 30  dni od dnia terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Aktualizacja 12.09.2018 r. (Pytania i odpowiedzi, informacja o zm. ogłoszenia)

Pytania-i-odpowiedzi-12.09.2018 r.

INFORMACJA o zm.ogłoszenia

Aktualizacja 19.09.2018 r. (Pytania i odpowiedzi)

Pytania i odpowiedzi 19.09.2018

 

Załączniki:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Zapytanie ofertowe ZGK-ZS-1-2018

zal_nr_1_formularz_ofertowy

zal_nr_2_osw_o_spelnieniu_warunkow

zal_nr_3_osw_o_braku_powiazan

zal_nr_4_wykaz_robot

ZAL.1A_Opis_przedmiotu_zamowienia

ZAL.1B_wzor_umowy

 

25.09.2018 r. – Informacja z otwarcia ofert

04.10.2018 r. – Informacja o wyborze wykonawcy